Úvod > Nápověda > Provozní podmínky

Provozní podmínky

Provozovatel inzertního serveru www.MOTOMARKET.cz:

AVÍZO, a.s.
Slavíkova 6142, 708 00 Ostrava – Poruba
(dále jen provozovatel)

 1. www.MOTOMARKET.cz je server pro soukromou a komerční inzerci.
 2. Pravdivost informací. Uživatel se souhlasem s těmito provozními podmínkami zavazuje, že využívá služeb serveru www.MOTOMARKET.cz s dobrou vůlí za účelem nabídky/poptávky služby či movité nebo nemovité věci, bez úmyslu poškodit provozovatele nebo třetí osobu.
 3. Soukromá a komerční inzerce. Za soukromou inzerci považuje provozovatel jednorázový prodej, koupi nebo výměnu věcí movitých i nemovitých. Jeden soukromý inzerát se může týkat pouze jedné nabízené či poptávané věci. Za komerční inzerci provozovatel považuje jakýkoliv inzerát směřující k opakovanému výdělku, nebo jakýkoliv podnikatelský či firemní inzerát.
 4. Souhlas se zveřejněním inzerátu. Přijetím těchto podmínek uživatel vyslovuje souhlas se zveřejněním svého inzerátu v tištěných a/nebo online médiích, jejichž vydavatelem jsou společnosti, které jsou součástí holdingu AVÍZO.
 5. Nezveřejnění nebo smazání inzerátů. Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit nebo smazat bez náhrady škody:
  • inzeráty, jejichž obsah není vsouladu s platnými zákony ČR, odporuje dobrým mravům, nebo poškozuje pověst provozovatele,
  • inzeráty, které nejsou vsouladu s body 2 a 3 těchto provozních podmínek,
  • duplicitní inzeráty, tzn. opakovaně podávané inzeráty stejného znění,
  • inzeráty, které nebyly aktualizovány déle než 12 měsíců.

  Provozovatelsi také vyhrazuje právo přemístit nebo smazat inzerát, který byl zařazen do nesprávné rubriky vzhledem ke svému obsahu.

 6. Ochrana osobních dat. Osobní data uživatelů získaná provozovatelem se provozovatel zavazuje neprodávat, nepronajímat ani jinak neposkytovat třetím osobám. Osobní data uživatelů mohou být využita pouze pro interní potřebu provozovatele, a to zejména za účelem zkvalitnění služeb pro uživatele serveru www.MOTOMARKET.cz.
 7. Právo na změnu/zrušení služby. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit poskytované služby na inzertním serveru www.MOTOMARKET.cz i bez předchozího upozornění uživatele.
 8. Uživatelé nejsou oprávněni poskytovat služby severu www.MOTOMARKET.cz třetím osobám.
 9. Funkčnost služeb. Provozovatel nemůže poskytnout a neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a dokonalého zabezpečení inzertního serveru www.MOTOMARKET.cz s ohledem na fakt, že je provozovatel sám závislý na kvalitě služeb, poskytovaných mu jeho dodavateli. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za případnou ztrátu dat uživatelů.
 10. Informace. Přijetím těchto podmínek uživatel vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailových zpráv, odesílaných provozovatelem na e-mailovou adresu uživatele. E-mailové zprávy mohou mít informační nebo obchodní charakter. Nesouhlas se zasíláním e-mailových zpráv obchodního charakteru může uživatel projevit sdělením svého požadavku na nezasílání takovýchto zpráv na e-mailovou adresu provozovatele system@motomarket.cz Provozovatel se zavazuje takovémuto požadavku vždy vyhovět.
Powered By Wordpress Tabs Slides